Regulamin świadczenia usług przewozowych taxi:

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższy regulamin określa zasady przewozu osób i bagażu przez firmę TAXI-TRANSFER Magdalena Grzeganek, NIP 6272702802 oraz współpracy z osobami trzecimi świadczącymi usługi w tym zakresie,

1.2. Użyte w treści niniejszego regulaminu sformułowania oznaczają:

a. Kierowca – osoba fizyczna, wykonująca przewóz osób i bagażu na podstawie umowy z firmą Taxi-Transfer,

b. Pasażer – osoba fizyczna (w tym osoba o ograniczonej sprawności ruchowej), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z usługi transferu taxi,

c. Strona zamawiająca – osoba dokonująca zamówienia usługi przewozowej taxi, drogą telefoniczną, mailową lub poprzez aplikacje WhatsApp,

d. Przewoźnik – firma wykonująca przejazd pasażerów ich bagażu

e. Pojazd – samochód wykorzystywany przez Kierowcę do realizacji przewozu osób oraz ich bagażu,

f. Potwierdzenie rezerwacji– dokument imienny potwierdzający przyjecie zlecenia do przejazdu wskazanej w nim osoby/osób na podanej trasie, w określonym terminie, za ustaloną cenę oraz ewentualne ustalenia techniczne,

g. Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, bądź Osobą Zamawiającą usługę w chwili potwierdzenia rezerwacji przez Przewoźnika. Na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Pasażera/Pasażerów i ich bagażu na określonej trasie,

h. Regulamin – dokument określający warunki przewozu osób i bagażu przez firmę TAXI-TRANSFER,

§2 Rezerwacja oraz płatność za usługę

2.1. Dokonanie rezerwacji na przejazd oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu,

2.2. Rezerwacja możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej taxi-trasnsfer.pl, adresu email transferkatowice@gmail.com. ,nr telefonu +48 888 426 888 oraz aplikacji WhatsApp,

2.3. Każda rezerwacja zawierająca poprawne dane, jest odpowiednio potwierdzana przez firmę TAXI-TRANSFER, w przypadku braku otrzymania potwierdzenia – prosimy o pilny kontakt telefoniczny,

2.4. Rezerwacji należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem najlepiej 24 godziny przed planowanym początkiem transferu. W innych sytuacjach, usługę można rezerwować w czasie do 12 godzin przed: drogą mailową, sms, aplikacja WhatsApp, a poniżej 6 godzin wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny,

2.5. Pasażer lub Osoba Zamawiająca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za dane podawane Przewoźnikowi podczas rezerwacji internetowej , bądź telefonicznej i na niej spoczywa obowiązek sprawdzenia poprawności danych takich jak: data, godzina, miejsce odbioru, adres docelowy, telefon kontaktowy oraz dane osobowe Pasażera,

2.6. Płatność za usługę może być w następującej formie:

- gotówka u kierowcy w walucie PLN, EURO, USD

- kartą płatniczą, bezpośrednio u kierowcy

- przelewem na konto SWIFT: INGBPPLW, PL 98 1050 1243 1000 0092 2677 4868

2.7 Po wykonaniu usługi kierowca zobowiązany jest do wydrukowania paragonu z kasy fiskalnej lub wystawienia rachunku. Jeżeli jednak przejazd wykonywany jest w formie bezgotówkowej, firma TAXI-TRANSFER zobowiązuje się do wystawienia faktury w formie elektronicznej (PDF) i przesłania na podany adres mailowy – zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami,

2.8 W przypadku opóźnień przylotu samolotu, nie będą naliczane żadne dodatkowe opłaty (każdy przylot jest monitorowany za pomocą odpowiedniej aplikacji on-line)

2.9 W przypadku opóźnienia wynikającego z zagubienia bagażu przez linie lotnicze i potrzebą zgłoszenia tego faktu do biura obsługi lotniska przez Pasażera, Kierowca ma prawo zażądać pokrycia dodatkowych kosztów związanych z postojem taksówki w strefie lotniska (opłata parkingowa) oraz czasem oczekiwania Kierowcy,

2.10 W przypadku kursów powyżej 50km, Kierowca ma prawo zażądać zaliczki za usługę,

§3 Przewóz osób i bagażu

3.1 Dzieci do 18 lat nie mogą podróżować bez opieki dorosłych, chyba że prawny opiekun dostarczy wcześniej odpowiednie upoważnienie,

3.2 Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do Pojazdu: bagaż, który nie będzie powodował uszkodzeń, zanieczyszczeń Pojazdu, wydobywał uciążliwego zapachu oraz nie będzie ograniczał widoczności oraz utrudnień prowadzenia pojazdu

3.3 Zabrania się przewozu zwierząt

3.4 Pasażer korzystający wózka inwalidzkiego lub o ograniczonej sprawności ruchowej, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie podczas dokonywania rezerwacji usługi,

3.5 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia Pojazdu) na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym,

3.6 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza, powoduje szkodę na Pojeździe, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu jej usunięcia,

3.7 Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży,

3.8 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w Pojeździe,

3.9 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w Pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np: narkotyków),

c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla Przewoźnika,

Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowań, zwrotu ewentualnych kosztów oraz skutków prawnych,

3.10 Przewoźnik dołoży wszelkich starań by przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować,

3.11 W przypadku opóźnienia przylotu samolotu większego niż 60min. Przewoźnik nie ma obowiązku czekać na Pasażera w sytuacji, gdy nie zostanie on poinformowany przez Pasażera o zaistniałym opóźnieniu,

3.12 W pojeździe zabrania się spożywania: pokarmu, napojów (szczególnie alkoholu) oraz palenia tytoniu. W przypadku zanieczyszczenia Pojazdu, Przewoźnik ma prawo żądać zapłaty-zwrotu kosztów usunięcia szkody zgodnie z punktem 3.6.

§ 4 Rezygnacje i zwroty

4.1 Rezygnacji z usługi lub zmiany daty/godziny wyjazdu należy dokonać niezwłocznie jednak najpóźniej na 3 godziny przed data/godzina wpisaną w potwierdzeniu rezerwacji,

4.2 W przypadku rezygnacji z usługi przewozowej taxi w czasie poniżej 3h przed wyjazdem lub podjęciem Pasażera z określonego miejsca (liczy się data i godzina przyjęcia pisemnego bądź mailowego zawiadomienia) Przewoźnikowi przysługuje prawo do obciążenia Pasażera bądź Osoby Zamawiającej w wysokości 100% wartości ustalonej opłaty za usługę przewozową,

§ 5 Wyłączenia

5.1 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (kontrole policyjne/ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym),§ 6 Reklamacje

6.1 Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres mailowy Przewoźnika: transferkatowice@gmail.com, w okresie 7 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub Osoba Zamawiająca usługę,

6.2 Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 14dni od daty jej doręczenia na adres mailowy Przewoźnika.Akceptujemy płatności wszystkimi popularnymi kartami kredytowymi i debetowymi.

płatności kartą

KONTAKT 24H GODZINY
7 DNI W TYGODNIU

telefon kontaktowy+48 888 426 888

mail kontaktowyTRANSFERKATOWICE@GMAIL.COM

free wifi

Partnerzy

friendlyinn
dentim
muzeumprl-u
katowiceapartment

lang pl lang de lang en